WELKOM!
Bruidslingerie
Sluiers
Curly's
Kettingen
Trouwschoenen
Handschoenen
lengte handschoenen
Armbanden
Kousenbanden
Jasjes & Bolero's
Bruidsmeisjes
Bruidsjonkers
Communiekleding
Zo werkt het bij ons
Afspraak maken
Algemene Voorwaarden
Sitemap
Gastenboek
Contactformuier
Leuke, handige links

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Wij hanteren de onderstaande Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Vereniging MITEX (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel)

 

Artikel 1

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in de textiel en/of schoenendetailhandel uitoefent;

b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant textielgoederen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;

c. onder textielgoederen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voorzover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;

d. geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

 

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van textielgoederen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

 

 

Artikel 3: OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

 

 

Artikel 4: ZEKERHEIDSSTELLING

1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het

vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

 

Artikel 5: RUILING

1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling van het gekochte textielgoed en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van het gekochte textielgoed en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;

- het textielgoed en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;

 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde textielgoederen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van textielgoederen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn. Middels de koopovereenkomst is het mogelijk om uitzonderingen op het en lid 2 genoemde schriftelijk vast te leggen.

 

 

Artikel 6: BRUIDSMODE

1. Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichtingen voorvloeiende uit de koopovereenkomst jegens de ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden (bv overlijden één van de aanstaande echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de consument een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer

aantoonbaar geleden verlies aan de ondernemer voldoen.

 

2. De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met aangebrachte wijzigingen in de maataanduidingen (bv als gevolg van gewichtsveranderingen en/of zwangerschap van de consument) komen geheel voor rekening van de consument in het geval de bruidsjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

3. Veranderingen aan het gekochte dienen uitsluitend uitgevoerd te worden door een door de ondernemer aangewezen specialist. Indien de consument hiervan af wenst te wijken om welke reden dan ook, is dit geheel voor het eigen risico van de consument en staat de ondernemer niet langer in voor alle, al dan niet schadelijke,  gevolgen die hier uit voorvloeien. De ondernemer kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde textielgoederen en/of schoenen voorbehouden. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte textielgoederen en/of schoenen als hij de de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

 

2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

 

Artikel 8: ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegd-heid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

 

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

 

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

 

4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

 

Artikel 9: LEVERINGSTERMIJN

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte textielgoed of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen en/of schoenen over op de consument.

 

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

 

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

 

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

 

 

Artikel 10: GARANTIES

1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed en/of de schoenen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

 

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

 

 

Artikel 11: BETALING

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

 

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

 

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

 

Artikel 12: WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 9 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.

 

2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

 

Artikel 13: GEVOLGEN VAN ONTBINDING

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan temaken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte textielgoederen en/of schoenen heeft gedragen.

 

 

Artikel 14 :KLACHTEN

1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

 

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

 

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het textielgoed en/of de schoenen te bewaren.

 

 

Artikel 15: GESCHILLEN

1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

 

2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.

 

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.

 

4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem

voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.

 

5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een

factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.

 

6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzijpartijen anderszins overeenkomen.

 

7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat

de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de

geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde

termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als

ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.

 

8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en

Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

 

 

Artikel 16:  NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

 

Artikel 17: NAKOMINGSGARANTIE

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voor-waarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

 

Perfectdress.nl / Betaalbarebruidsmode.nl  |  perfectdressbruidsmode@hotmail.com